Musikkterapi kulturskule

Før du gjev opp personopplysningar i skjemaet, må du samtykke i personvernerklæringa.

Denne informasjonen gjeld arbeidsinnvandrarar, familieinnvandrarar, au pair og praktikantar.

Personar frå land med høg førekomst av tuberkulose har plikt til å gjennomføre tuberkulosekontroll (oversikt over dette finn ein på folkehelseinstituttet si nettside). Tuberkulosekontrollen bør skje snarast mogleg og seinast innan 14 dagar etter ankomst til Noreg. Dette kan t.d. gjelde sesong-arbeidarar som plukkar bær, gardsarbeid, tilsette på hotell, på anlegg og i industri, m.m. 

Plikta til tuberkulosekontroll gjeld personar

· Som oppheld seg i landet i meir enn tre månader.

· Ved kortare opphald enn tre månader dersom dei har symptom som feber og/eller hoste.

Arbeidsinnvandrarar som skal opphalde seg meir enn tre månader i landet, skal registrere seg hjå politiet for å få registreringsbevis som gjev lovleg opphald i Norge. Politiet har ansvar for at kommunelegen får melding om dei nyankomne arbeidsinnvandrarane som er aktuelle for kontroll. Kommunelegen må sjå til at tuberkulose-undersøkelse vert gjennomført innan rimelig tid. Arbeidsgjevar har ansvar for at arbeidstakar møter til kontroll og røntgen av lunge.

Tuberkulosekontroll er gratis og innebær

· Time hjå lege på Gloppen legesenter

· Røntgen av lunge(rekvirert av lege)

Gje melding på førehand om behov for tolk.

Nyttig å kjenne til om tuberkulose

· Tuberkulose er ein sjukdom som skuldast ein bakterie. Sjukdomen kan behandlast med antibiotika.

· Tuberkulose kan gje sjukdom i mange organ, men det er kun dei som har tuberkulose i lungene som kan smitte andre.

· Tuberkulose er ikkje ein vanlig sjukdom i Noreg i dag, men mange land i verda har fortsatt høg førekomst av tuberkulose.

Har du spørsmål?

ta kontakt med Gloppen Legesenter, telefon 57 88 44 40