Musikkterapi kulturskule

Det har dei siste åra vore jobba mykje med analyse og kunnskapsgrunnlag for korleis vi skal utvikle kommunesenteret Sandane framover.

I 2015 fekk kommunen ei sentrumsanalyse og flaumanalyse for Sandane. Begge desse analysane peikar på utfordringar for utvikling av Sandane sentrum, men gir oss lite framtidsskisser med forslag til løysingar.

I 2016 vart det difor bestemt at ein ville bestille eit parallelloppdrag med fokus på framtidsskisser og mulege løysingar for Sandane sentrum. Dette arbeidet hadde oppstart i januar 2017, og skal vere ferdig innan utgangen av mars. Parallelloppdraget legg vekt på brei involvering i prosjektperioden. Når prosjektet er ferdig, vil kommunen bruke dette som grunnlag for utarbeiding av områdereguleringsplan for sentrum.