Talentplassar

Gloppen kulturskule er ein skule for alle, uansett nivå og føresetnadar. Dette betyr at alle elevane våre så langt det er muleg, skal få eit tilbod tilpassa deira nivå, og har derfor noko vi kaller talentplassar. Vi har inntil 5 talentplassar på dans, og inntil 5 talentplasser på musikk/visuell kunst. Dette inneber at desse elevane får 20 minutt ekstra undervisning kvar veke, slik at dei kan utvikle talentet sitt best mogleg. Det er strenge krav til tildeling av slike plassar. Ein må vise til eit svært høgt nivå og til stor øvingsinnsats heime, ein må ha gode haldningar og god utvikling. Elevane kan ikkje søkje på desse plassane, dei tildelast av rektor i samråd med faglærarane på kulturskulen. Plassen tildelast for eitt år av gangen.

 

Publisert av Ann Karin Wendelborg Ose. Sist endra 13.02.2017