Prisar ved Gloppen kulturskule

Kva kostar det å være elev ved Gloppen kulturskule? 

Det er politikarane som til ei kvar tid fastset eigenandelen for eit undervisningstilbod.

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2020

Faktura vert sendt ut etter kvart semester (to gongar pr år).

Gjeldande satsar pr semester (halvår)

(Mva ikkje aktuelt)

Gjeldande satsar frå 1. januar 2020 er:

Elevplass uansett tilbod: kr 1690,- pr. semester (halvår)
Slagverkensemble: kr 745,- pr. semester viss ein går på slagverk i tillegg.
Musikkterapi: kr. 1690,- pr. semester for første tilbod og kr. 745,- pr. ekstratilbod.

Søskenmoderasjon

Elevar frå same familie får moderasjon

  • Barnet med den dyraste ordninga betalar full sats
  • 15 % moderasjon for elev nr. 2.
  • 30 % moderasjon for elev nr. 3 og fleire.

Det blir ikkje gjeve moderasjon for gruppeprisen som er 745,-. Det er høve å melde seg på fleire tilbod. Eleven vil då få fleirfags-moderasjon (same prosentsats som søskenmoderasjon. 

Avgifter 

Instrumentalelevane betalar kr 20,- pr semester i kopiavgift. Utgifter til lærehefter kan kome i tillegg. Danseelevane betalar kostymeavgift på kr 50,- pr. semester og kunstelevane betalar matrialavgift på kr 150,- pr. semester.

Frådrag

Lærarane ved kulturskulen vil av ulike grunnar kunne ha fråvær frå undervisninga. Dersom læraren er vekke meir enn to timar pr. semester utan at det vert sett inn vikar eller at eleven får utvida undervisning elles i skuleåret, får eleven frådrag i kontingenten. Eleven får ikkje frådrag for eige fråvær unnateke når permisjon er innvilga.

Kulturskulen held reknskap over kor mange timar som evt. går vekk i løpet av skuleåret, og gir frådrag i kontingenten når der er grunnlag for det.