Prisar ved Gloppen kulturskule

Kva kostar det å være elev ved Gloppen kulturskule? 

Det er politikerne som til eikvar tid fastset eigenandelen for en undervisningstilbod. Prisane for 2017 blei fastsette av kommunestyret den 19. desember 2016.

Faktura vert sendt ut etter kvart semester (to gongar pr år).

Gjeldande satsar frå 1. januar 2017 er:
 

Individuelt-retta instrumentalundervisning: kr. 1540,- pr. semester (halvår).
Dans: kr 1540,- pr semester
Teikning/måling/keramikk: kr 1540,- pr semester
Slagverkensemble: kr 1540,- pr semester (kr 680,- pr semester om dette kjem i tillegg til individuelt-retta undervisning)
Andre gruppetilbod: kr 680,- pr. semester
Musikkterapi: kr. 1540,- pr. semester for første tilbod og kr. 680,- pr. ekstratilbod.
Instrumentleige: kr. 255,- pr. semester.

Søskenmoderasjon:

- Barnet med den dyraste ordninga betalar full sats.
- 15 % moderasjon til barn nr 2
- 30 % moderasjon til barn nr 3 eller fleire.

Det blir ikkje gitt moderasjon for gruppeprisen som kostar kr 680,-

Det er høve til å melde seg på både musikktilbod og kulturtilbod. Eleven vil då få fleirfags-moderasjon (same prosentsatsar som søskenmoderasjon). 

Refusjon:

Misser eleven undervisning grunna lærar sitt fråvær, kan inntil to timar pr. semester falle bort utan at det vert sett inn vikar. Dersom fleire enn to timar fell bort pr. semester, får eleven frådrag i kontingenten. Eleven får ikkje frådrag for eige fråvær (unnateke når permisjon er innvilga). 

Distriktsmusikarar vil ha ein del fråvær frå undervisninga på grunn av turnear og speleoppdrag (og evt. sjukdom), men desse lærarane gir elevane 5 minutt ekstra undervisning kvar veke gjennom heile, eller delar av skuleåret for å dekke inn dette. Kulturskulen held reknskap over kor mange timar som går vekk i løpet av skuleåret, og gir fradrag i kontigenten viss der er grunnlag for det.  

Instrumentleige

Gloppen kulturskule har ein del instrument (i hovudsak ulike strykeinstrument og gitarar) som kan leigast. Nybyrjarar vert prioriterte. Pris kr 255,- pr semester.

Noter og materiell

Instrumentalelevane må rekne med utgifter til notar og materiell. Danseelevane betalar kostymeavgift og kunstelevane materialavgift.

Sist endra 21.12.2016