Prisar ved Gloppen kulturskule

Kva kostar det å være elev ved Gloppen kulturskule? 

Det er politikarane som til ei kvar tid fastset eigenandelen for eit undervisningstilbod.

Prisane vart sist endra av kommunestyret den 18 desember 2023. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2024.

Faktura vert sendt ut etter kvart semester (to gongar pr år).

Elevavgift

Gjeldande satsar (mva ikkje aktuelt) per semester frå 1. januar 2024 er:

Elevavgift alle tilbod: kr 2000
Elevavgift band/orkester/slagverkensemble (1) kr 1000
Djupnetilbod med utvida undervisning (2) kr 600
Instrumentleige (3) kr 325
Kopiavgift (4) kr 50
Kostymeavgift (5) kr 80
Matrialavgift (6) kr 200

(1) For elevar som allereie går på eit instrumentaltilbod
(2) Søknadsbasert tilbod i samråd med faglærar
(3) I all hovudsak strykeinstrument og gitarar. Blåseelevar leiger instrument av korpsa
(4) Instrumentalelevar. Lærehefte kan kome i tillegg.
(5) Gjeld danseelevar
(6) Gjeld elevar på visuell kunst

På større arrangement og forestillingar i kulturskulen sin regi, tar vi som regel inngangspengar frå publikum for å kunne dekke utgifter til lyd og lys.

Moderasjon

Elevar frå same familie får moderasjon.

• Full pris for elev nr. 1.
• 15 % moderasjon for elev nr. 2.
• 30 % moderasjon for elev nr. 3 og oppover.

Elevar som går på fleire fag får moderasjon etter same satsar som søskenmoderasjon.

Frådrag

Lærarane ved kulturskulen vil av ulike grunnar kunne ha fråhver frå undervisninga. Dersom læraren er vekke meir enn to timar pr. semester utan at det vert sett inn vikar eller utan at eleven får utvida undervisning elles i skuleåret, får eleven frådrag i kontingenten. Eleven får ikkje frådrag for eige fråvær unnateke når permisjon er innvilga.

Kulturskulen held reknskap over kor mange timar som evt. går vekk i løpet av skuleåret, og gir frådrag i kontingenten når der er grunnlag for det.