Prisar ved Gloppen kulturskule

Kva kostar det å være elev ved Gloppen kulturskule? 

Det er politikarane som til ei kvar tid fastset eigenandelen for eit undervisningstilbod.

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2020

Faktura vert sendt ut etter kvart semester (to gongar pr år).

Gjeldande satsar pr semester (halvår)

(Mva ikkje aktuelt)

Gjeldande prissatsar frå 1. januar 2020 er:

Elevplass uansett tilbod: kr 1690,- pr. semester (halvår)
Slagverkensemble/band/orkester kr 745,- pr. semester viss ein går på eit instrumentalt fullpristilbod i tillegg.
Musikkterapi: kr. 1690,- pr. semester for første tilbod og kr. 745,- pr. ekstratilbod.

Talentutviklingsplass
Det kan i samråd med faglærar søkast om utvida undervisningstid.
Blir ein tildelt utvida undervisning vil dette koste kr 500,- ekstra pr semester.

Moderasjon

Elevar frå samme familie får moderasjon

  • Full pris for elev nr. 1.
  • 15 % moderasjon for elev nr. 2.
  • 30 % moderasjon for elev nr. 3 og fleire.

Ein elev kan gå på fleire tilbod og får då fleirfags-moderasjon etter samme satsar som søskenmoderasjon.

Det blir ikkje gitt moderasjon for tilbodet som kostar kr 745,-

Instrumentleige

Gloppen kulturskule har ein del instrument (i hovudsak ulike strykeinstrument og gitarar) som kan leigast til kr 280,- pr. semester. 

Blåseelevar leiger instrument frå korpsa.

Avgifter

Instrumentalelevane betalar kr 20,- pr semester i kopiavgift. Utgifter til lærehefter kan kome i tillegg. Danseelevane betalar kostymeavgift på kr 50,- pr. semester og kunstelevane betalar materialavgift på kr 150,- pr. semester.

Frådrag

Lærarane ved kulturskulen vil av ulike grunnar kunne ha fråvær frå undervisninga. Dersom læraren er vekke meir enn to timar pr. semester utan at det vert sett inn vikar eller at eleven får utvida undervisning elles i skuleåret, får eleven frådrag i kontingenten. Eleven får ikkje frådrag for eige fråvær unnateke når permisjon er innvilga.

Kulturskulen held reknskap over kor mange timar som evt. går vekk i løpet av skuleåret, og gir frådrag i kontingenten når der er grunnlag for det.